info

PALVELUT

Tilintarkastus

Tilintarkastus T. Virkilä Oy voi palvella kaikenlaisia asiakkaita. Toiminta on käytännössä keskittynyt PK-sektorin asiakkaiden palvelemiseen mukaan lukien erilaiset yhdistykset. Asiakaskuntaan kuuluu myös ulkomaisia tai ulkomaalaisomisteisia asiakkaita, joten palvelukielenä on myös englanti (see more in the English summary). Asiakkaiden koko vaihtelee yhden henkilön omistamasta yhden hengen yrityksestä aina suuriin useita kymmeniä henkilöitä työllistäviin valmistustoimintaa harjoittaviin tai muuta, esimerkiksi rakennustoimintaa harjoittaviin yhtiöihin.

Toiminnan perusydin on lakisääteisessä tilintarkastuksessa. Tähän liittyen toimintaan sisältyvät erilaiset kirjanpidon neuvontapalvelut sekä konsultointi. Tavoitteena on, että asiakas voi keskittyä omaan osaamiseensa, tilintarkastaja auttaa siten, että kirjanpito, tilinpäätös sekä niihin liittyvät asiat ovat kunnossa. Tällöin ei myöskään mahdollinen verotarkastus tuo yllätyksiä. Timo Virkilä toimii läheisessä yhteistyössä useiden asiakkaita palvelevien tilitoimistojen kanssa.

Toiminnan ydinajatus on käytännönläheisyys, ei ole tarkoitus tehdä tilintarkastuksesta tiedettä. Pyrkimys on, että asiakas sekä myös tilintarkastaja voivat molemmmat nukkua yönsä rauhassa. Tilintarkastuksessa ei ole tarkoitus etsiä virheitä, ajatus on, että arvioidaan sitä, että on pyritty ja on toimittu lakien ja säännösten puitteissa. Tilintarkastajaa voi ja pitääkin ”käyttää hyväksi”, hän voi estää monta ”sudenkuoppaa ja tulipaloa”. Tilintarkastaja on yleensä asiakkaan ulkopuolisen tilitoimiston jälkeen asiakkaan tärkein keskustelukumppani.

Kaikkea toimintaa säätelevät tilintarkastuslaki ja PRH:n alaisen Tilintarkastusvalvonnan suorittama valvonta. Toimintaa ohjaa hyvän tilintarkastustavan noudattaminen ja sen yhtenä osana kansainväliset tilintarkastusalan standardit ja muu ohjeistus. Kaiken toiminnan perustana on hyvä ammatillinen osaaminen, riippumattomuus ja ehdoton luottamuksellisuus. Kaikkea toimintaa säätelevät tilintarkastuslaki ja PRH:n alaisen Tilintarkastusvalvonnan suorittama valvonta. Toimintaa ohjaa hyvän tilintarkastustavan noudattaminen ja sen yhtenä osana kansainväliset tilintarkastusalan standardit ja muu ohjeistus. Kaiken toiminnan perustana on hyvä ammatillinen osaaminen, riippumattomuus ja ehdoton luottamuksellisuus.

Pienenä toimijana, jolla on pienet yleiskulut, Timo Virkilän palkkiotaso on selvästi matalampi verrattuna esimerkiksi nk. Big 4 -tilintarkastusyhteisöihin. Timo Virkilällä on myös erittäin hyvät mahdollisuudet työn suorittamisen aikatauluttamiseen, koska Timo Virkilä on erittäin joustava mitä tulee esitettäviin aikatauluihin.

Tilintarkastuksen lopputuloksena annetaan aina tilintarkastuskertomus. Tavoitteena on, että se voidaan antaa vakiomuotoisena, aina se ei tosin toteudu. Tarpeen mukaan joudutaan välillä antamaan myös tilintarkastuspöytäkirjoja. Lisäksi on mahdollista, että asiakkaalle laaditaan nk. long form report olennaisista tarkastushavainnoista, tämä voi olla joillekin asiakkaille erittäin hyödyllistä, erityisesti, jos omistus on jakaantunut tai hallituksessa on edustettuna useita eri tahoja. Asiakkaalle annetaan työn yhteydessä myös ”hyviä neuvoja”, jotta asiat sujuvat vielä paremmin seuraavalla tilikaudella.


Yritysjärjestelypalvelut ja niihin liittyvät asiantuntijapalvelut

Tarjolla on neuvonta- ja asiantuntijapalveluita yrityskauppoihin liittyen (liiketoimintakaupat tai osakekaupat jne.), jossa voidaan avustaa yritysostoissa (kohteen taloudelliset tutkimukset) tai myynneissä (arvon määrittely).

Lisäksi on mahdollista, että asiantuntijajoukkoa laajennetaan tapauskohtaisesti laajan ja syvällistä asiantuntemusta omaavan tahon mukaankutsulla (katso kohta linkit, joissa on esitetty joitain olemassa olevista kontakteista).

Asiantuntijapalveluita voidaan tarjota yritystoiminnan koko elinkaarelle. Palveluita on tarjolla muun muassa yritysten perustamisiin, sulautumisiin, jakaantumisiin, yritysten purkamisten yhteydessä sekä saneerausmenettelyihin liittyen. Myös erilaiset toimialajärjestelyt sekä sukupolvenvaihdokset kuuluvat palvelusegmenttiin.

Koulutuspalvelut

Palvelutarjontaan kuuluvat myös erilaiset koulutuspalvelut. Tarjolla on luennointia ja koulutusta kirjanpitoon ja siihen läheisesti liittyvistä aihealueista (verotus, yritysjärjestelyt, sukupolven vaihdokset jne).